POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


RADA NAUKOWA


   W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej "METROL" jest powołana Rada Naukowa, która działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 lipca 1985r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. Nr 44 poz. z 1991r.)

 • Statutu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej "METROL"
  Regulaminu Rady Naukowej.

 • Członków Rady Naukowej w liczbie 12 osób wybierają zgodnie z "ordynacją wyborczą" w głosowaniu tajnym pracownicy Ośrodka na okres 4 lat.

    Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym dyrektora Ośrodka w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ośrodka.

Do zadań stanowiących lub inicjujących Rady Naukowej należą:

 1. uchwalanie statutu Ośrodka,

 2. występowanie z wnioskami do Ministra Przemysłu i Handlu o powołanie lub odwołanie dyrektora Ośrodka,

 3. ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Ośrodka,

 4. występowanie z wnioskami w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Ośrodka oraz inicjowanie przekształcenia tej jednostki.

Do zadań opiniodawczych Rady Naukowej należą:

 1. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Ośrodka oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań,

 2. opiniowanie wniosków dotyczących połączenia, podziału lub reorganizacji Ośrodka oraz stałej współpracy tej jednostki z innymi osobami prawnymi,

 3. opiniowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka i regulaminu pracy,

 4. opiniowanie kandydatów na funkcje zastępców dyrektora Ośrodka, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym,

 5. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,

 6. opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych,

 7. występowanie do uprawnionych Rad Naukowych o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W ramach Rady Naukowej mogą działać sekcje lub zespoły stałe lub doraźnie powoływane do wykonania określonych zadań.