POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


HISTORIA


   1 kwietnia 1967 roku powołano nową jednostkę organizacyjną o nazwie Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej przy Lubuskich Zakładach Aparatów Elektrycznych "Lumel". Zakład Doświadczalny zatrudniał samodzielnych i pomocniczych pracowników naukowych oraz wysokokwalifikowaną kadrę techniczną.

     Zadaniem nowo utworzonej placówki było opracowanie konstrukcji urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz produkcja niekatalogowych wykonań przyrządów pomiarowych. Wkrótce zakres działalności jednostki został znacznie rozszerzony. Zakład Doświadczalny stał się projektantem aparatury pomiarowej, prowadzącym prace w pełnym cyklu rozwojowym od założeń i opracowania pełnej dokumentacji konstrukcyjnej, po urządzenia kontrolno-pomiarowe i nowe procesy technologiczne.

     Od roku 1969 nastąpił wzrost aktywności Zakładu Doświadczalnego. Przystąpiono wówczas do prac rozwojowych nad wyrobami licencyjnymi, nawiązano współpracę z placówkami naukowymi i rozpoczęto prace nad własnymi konstrukcjami mierników cyfrowych.

     W dniu 8 czerwca 1972 roku Minister Przemysłu Maszynowego utworzył Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "Mera - Lumel" w miejsce dotychczasowego Zakładu Doświadczalnego. Powołany Ośrodek został zakwalifikowany do działu gospodarki narodowej Nauka a jego działalność określała ustawa z dnia 17 lutego 1961 roku (o instytutach naukowo-badawczych).

     W październiku 1972 roku została powołana przez Ministra Przemysłu Maszynowego Rada Naukowo-Techniczna przy Ośrodku. W jej skład weszli najwybitniejsi przedstawiciele uczelni i instytutów, specjaliści z dziedziny metrologii i budowy aparatury pomiarowej. Nowo powołana placówka stała się atrakcyjnym miejscem zatrudnienia i przyciągała wielu absolwentów wyższych uczelni technicznych. Stali się oni głównymi twórcami rozwoju nowych kierunków i nowych technik w dziedzinie budowy elektronicznej aparatury pomiarowej. Znaczące osiągnięcia konstrukcyjne były prezentowane na konferencjach naukowo-technicznych organizowanych w kraju i zagranicą. Konferencje rocznicowe organizowane przez Ośrodek były dobrą okazją do prezentacji własnych osiągnięć i przedstawienia zamierzeń na najbliższą przyszłość. Dodatkowym efektem tych sukcesów była rosnąca liczba patentów, publikacji naukowych i uzyskanych nagród. Rozszerzanie zakresu działania Ośrodka i wprowadzanie nowych grup wyrobów wymagało ciągłego dostosowywania struktur organizacyjnych jego Działu Rozwojowego.

     Połowa lat osiemdziesiątych to okres wielkiej próby dla Ośrodka. Nowa ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych narzucała ostre rygory tego rodzaju placówkom naukowym i w swym zamyśle dążyła do likwidacji części ośrodków badawczo-rozwojowych. Zgodnie z wymaganiami tej ustawy została powołana rada załogi i nowa Rada Naukowa, w skład której po raz pierwszy weszła znaczna reprezentacja własnych pracowników naukowych. Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego zarządzeniem z dnia 26 marca 1986 roku ustalił oficjalną nazwę tej placówki i określił podział kompetencji organów nadzorujących.

     Zgodnie z tym zarządzeniem nazwa jednostki brzmiała: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "Lumel" w Zielonej Górze. Z nazwy ustalonej w 1972 r. ubyło słowo: Mera. Dekada lat osiemdziesiątych charakteryzowała się rozwojem takich grup wyrobów jak: systemy pomiarowe, kalibratory i półprzewodnikowe człony wykonawcze. Zastosowane nowe techniki - komputerowe i mikroprocesorowe znacznie rozszerzyły możliwości dotychczas produkowanych wyrobów. Zmiany zachodzące w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały wzrost zainteresowania procesami prywatyzacyjnymi. Lawina różnorodnych pomysłów i burzliwych dyskusji nie ominęła również Ośrodka. Kolejnej próbie został Ośrodek poddany na początku lat dziewięćdziesiątych (ustawa z dnia 22 lutego 1991r. o jednostkach badawczo-rozwojowych). Ustawa dawała ministrom prawo do rozwiązywania jednostek badawczo-rozwojowych i włączania ich do przedsiębiorstw przemysłowych. Ponadto ustawa ta likwidowała istniejące rady załogi i nakazywała wybór nowych rad naukowych.

     Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "Lumel" w Zielonej Górze stawał się jednostką całkowicie samodzielną. W pierwszym kwartale 1993 roku nastąpiło przeniesienie Ośrodka do nowej (obecnej) siedziby. W nowym miejscu i w zmienionej sytuacji ekonomicznej, Ośrodek potrafił utrzymać swoją pozycję znaczącej placówki w kraju w dziedzinie rozwoju elektrycznej aparatury pomiarowej. Podkreśleniem całkowitej samodzielności Ośrodka była sądownie ustanowiona (w październiku 1998r.) nazwa firmy: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "METROL".