POMIARY - AUTOMATYKA - STEROWANIE

 


DZIAŁALNOŚĆ


  Zakres działania Ośrodka obejmuje prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych, w tym konstrukcyjnych, projektowo-technologicznych i doświadczalnych zmierzających do opracowania nowych wyrobów elektrycznej i elektronicznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej, elementów automatyki przemysłowej, a także doskonalenie metod wytwarzania tych wyrobów oraz udział we wdrażaniu wyników prowadzonych prac w przemysłowych jednostkach gospodarczych.

Do zakresu działania Ośrodka należą:

 1. Rozwiązywanie problemów w pełnych cyklach rozwojowych obejmujących:

   

  a) prace naukowo-badawcze w zakresie:

  • studiów nad unowocześnianiem konstrukcji i technologii wytwarzania,

  • analizy światowego stanu techniki w dziedzinie objętej przedmiotem działania Ośrodka,

  • studiów nad nowymi metodami projektowania i badania wyrobów,

  • opracowania założeń konstrukcyjno-ekonomicznych dla nowych wyrobów,

  • opracowania założeń konstrukcyjno-ekonomicznych dla urządzeń technologicznych specjalnych wykonań,

  • badania nowych wyrobów.

   

  b) prace rozwojowo-konstrukcyjne nad nowymi wyrobami, a w szczególności:

  • opracowywanie modeli i prototypów,

  • opracowywanie programów badań,

  • badanie modeli i prototypów,

  • wprowadzanie zmian konstrukcyjnych zmierzających do poprawy właściwości wyrobów lub dostosowania ich do specjalnych wymagań odbiorcy,

  • uzyskiwanie wymaganych świadectw i atestów dla projektowanych wyrobów,

  • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnych dla serii próbnych i przemysłowych oraz nadzór autorski nad wdrożeniem do produkcji.

   

  c) prace rozwojowe, projektowe i doświadczalne nad metodami technologicznymi dla produkcji i kontroli nowych wyrobów, a w szczególności:

  • opracowywanie koncepcji procesów technologicznych dla wytwarzania nowych wyrobów,

  • opracowywanie i wdrażanie nowych procesów technologicznych,

  • projektowanie, wykonywanie i wdrażanie nowych urządzeń technologicznych i kontrolno-pomiarowych.

   

 2. Współpraca z zakładami przemysłowymi i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w upowszechnianiu wyników prac, o których mowa w pkt. 1.
   

 3. Prowadzenie działalności ogólnotechnicznej, w tym prac w zakresie normalizacji, typizacji, szkolenia, informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, ochrony patentowej, popularyzacji osiągnięć nauki i techniki oraz innych prac w zakresie objętym przedmiotem działania Ośrodka.
   

 4. Produkcja aparatury i urządzeń, a także podejmowanie innej działalności gospodarczej bądź usługowej w zakresie objętym przedmiotem działania Ośrodka.